ហាតជែលី

ទទួលទៀនបាន 6 ដង។

គ្រឿងផ្សំ៖

ចាហួយរាងបេះដូងតូច

 • ទឹក 200 មីលីលីត្រ
 • ទឹកដោះគោ 300 មីលីលីត្រ
 • ម្សៅជេលឡាទីន 6 ក្រាម
 • 16 កញ្ចប់ Equal Gold Zero Calorie Sweetener
 • ម្សៅដាក់ពណ៍លើអាហារ 4

ចាហួយ

 • ទឹក 700 មីលីលីត្រ
 • ម្សៅជេលឡាទីន 8 ក្រាម
 • 25 កញ្ចប់Equal Gold Zero Calorie Sweetener

របៀបធ្វើ៖

សម្រាប់ចាហួយរាងបេះដូងតូច

 1. ចាក់ទឹកដើម្បីស្ងោរ។
 2. បន្ថែមម្សៅជេលឡាទីន ហើយកូររហូតដល់រលាយ។
 3. បន្ថែមទឹកដោះគោហើយប្តូរទៅកម្តៅមធ្យម។
 4. បន្ទាប់មកបន្ថែម Equal Gold Zero Calorie Sweetener ហើយកូរឲ្យសប់។
 5. ចំអិនក្នុងកម្តៅមធ្យមរហូតដល់ពុះ។
 6. បិទកម្តៅហើយយកទឹកជ្រលក់ចេញពីចង្ក្រាន។
 7. បំបែកល្បាយទៅជា 4 ផ្នែក។
 8. បន្ថែមលក្ខណ៍ផ្សេងៗទៅក្នុងល្បាយតាមតម្រូវការ។
 9. បំពេញល្បាយនៅក្នុងពុម្ពនិងទុកឲ្យកកពី 10-15 នាទីដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យវារឹង។

សម្រាប់ចាហួយ

 1. ចាក់ទឹកដើម្បីស្ងោរ។
 2. បន្ថែមម្សៅជេលឡាទីន ហើយកូររហូតដល់រលាយ – បិទកម្តៅ។
 3. បន្ថែម Equal Gold Zero Calorie Sweetener ហើយកូរវាឲ្យសប់។
 4. ទុកឲ្យវាត្រជាក់ចុះ 5-10 នាទី។
 5. យកចាហួយបេះដូងតូចៗដែលរឹង ហើយដាក់វាទៅក្នុងពុម្ពរាងបេះដូងដែលធំជាងមុន។
 6. ចាក់ល្បាយចាហ៊ុយទៅក្នុងពុម្ពហើយទុកឲ្យកករយៈពេល 1 ម៉ោងដើម្បីឲ្យវារឹង។
 7. នៅពេលដែលចាហ៊ួយរឹង ចូរយកចេញពីពុម្ពហើយទទួលទៀនបាន។

ទទួលទៀនបាន 6 ដង។

 

ព័ត៌មានរបបអាហារ (ក្នុងពេលទទួលទានម្តង)

ទទួលទៀនបាន 6 ដង

កាលឡូរី: 25 គីឡូកាលឡូរី/ទទួលទៀន 1 ដង